Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

Wersja do pobrania.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

im. Jacoba i Wilhelma Grimmów

 

ORGANIZATOR
MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE
KISIELEWSKIEGO 18
38-400 KROSNO

I. Cele konkursu:

- doskonalenie znajomości języka niemieckiego;
- motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego;
- propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych;
- nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami.

II. Organizator

Inicjatorem i organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.

III. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej  oraz ponadgimnazjalnej z województwa podkarpackiego. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (dysgrafia, dysgrafia itp.) nie są brane pod uwagę.

Ponadto uczniowie, którzy przebywali dłużej niż dwa lata w krajach niemieckojęzycznych nie mogą wziąć udziału w konkursie.

Od roku szkolnego 2020/21: laureaci pierwszego miejsca na danym etapie nie mogą wziąć udziału w konkursie po raz drugi.

IV. Zakres programowy

Testy konkursowe  do I etapu przygotowują nauczyciele uczący we własnym zakresie.
Testy konkursowe  do II etapu przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiego Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe będą obejmować:
- poszerzony materiał leksykalny i gramatyczny nauczany na lekcjach języka niemieckiego w szkole;
- materiał leksykalny i gramatyczny oparty na niemieckojęzycznych stronach internetowych;
- informacje o krajach niemieckojęzycznych;
- informacje o życiu i twórczości Jacoba i Wilhelma Grimmów.

Podstawą tworzenia zadań do konkursu  dla uczniów szkół podstawowych i I, II klas szkół średnich są wymagania do konkursów kuratoryjnych - etap wojewódzki (www.ko.rzeszow.pl) natomiast dla klas starszych szkół średnich obowiązują wymagania do Olimpiady Języka Niemieckiego na poziomie eliminacji okręgowych.

V. Zasady i przebieg konkursu

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) organizowany przez nauczycieli w danej szkole we własnym zakresie oraz etap wojewódzki w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie.

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Szkoły biorące udział w konkursie powinny przeprowadzić I etap w lutym danego roku szkolnego - data szczegółowa w terminarzu (w przypadku małej ilości zgłoszeń możliwe jest przystąpienie od razu do etapu drugiego). Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona.

Nazwiska czterech najlepszych uczniów  należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl do 10 dni roboczych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zgłoszenia większej liczby uczestników.

Od roku szkolnego 2020/21: nazwiska czterech najlepszych uczniów z klas siódmych lub ósmych, oraz po dwóch z klas pierwszych/drugich i/lub starszych szkół ponadpodstawowych przesłać należy na podany adres mailowy.

Nie ma możliwości uczestnictwa uczniów z klas młodszych szkół podstawowych.

Etap II
Finał konkursu odbywa się w marcu danego roku (szczegółowe terminy w terminarzu, terminy w związku z pandemią mogą ulec zmianie) w  Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Czas trwania tej części konkursu to 45 - od roku 2020/21 - 60 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu składającego się z pytań wielokrotnego wyboru, tekstu z lukami, tłumaczeń fragmentów zdań, układania zdań z rozsypanki oraz informacji o krajach niemieckojęzycznych w formie zadań wielokrotnego wyboru i/ lub luk. Nie ma słuchania ani pisania dłuższej wypowiedzi na dany temat.

W finale bierze udział czterech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

Tryb odwoławczy i analiza prac jest możliwa osobiście w ciągu 14 dni od terminu etapu wojewódzkiego. Prosimy o wcześniejsze umówienie się z opiekunami konkursu. (Anna Przybyłowicz tel. 881776681) Testy przechowywane są w pokoju nauczycielskim.

VI. Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, bony  oraz dyplomy podczas uroczystego rozdania nagród w MZS nr 4.

Przez laureata należy rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie, został finalistą tego konkursu i uzyskał nagrodę główną lub pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

Konkurs jest zgłoszony na listę zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. [art134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016, prawo oświatowe]

Finaliści otrzymają dodatkowe punkty przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych.

Nagród nie wysyłamy pocztą.

VII. Jury

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury składające się z  nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej

www.2lokrosno.strefa.pl.

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu, o której powiadomi zainteresowane strony;
- w trakcie konkursu sprawy sporne rozstrzyga przewodniczący jury i organizator;
- zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: konkursgrimm@op.pl
- w razie pytań i problemów dotyczących organizacji proszę kontaktować się elektronicznie z organizatorami mzs4krosno@poczta.onet.pl (szkoły podstawowe: mgr Elżbieta Witalis tel.134368286), drulokro2@wp.pl (szkoły średnie: mgr Anna Przybyłowicz tel. 881776681, 134324559)

Honorowy patronat nad konkursem objęli Prezydent Miasta Krosna,  Agnieszka Arzt - Ambasador Szwajcarii w Polsce.

Główną nagrodą jest kurs językowy
ufundowany przez Roberta Tomasiewicza - Dyrektora
SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH - Szkoły Języków Obcych w Krośnie.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, bony, książki oraz dyplomy.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Musisz być Zaloguj aby dodać komentarz