IV Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego.

W dniu 15.02.2017 r. odbędą się szkolne eliminacje IV Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego.

Wszystkich uczniów uczących się języka francuskiego zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie a nauczycieli romanistów prosimy o rozpropagowanie tej informacji. Konkurs ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do nauki języka francuskiego i popularyzowanie kultury krajów frankofońskich. Prosimy o wstępną deklarację udziału Państwa szkoły do 13.02.2017 r. celem przesłania testu do I etapu.

Test do przeprowadzenia eliminacji szkolnych zostanie wysłany w dniu14.02.2017 r. do godz. 1500 na adres e-mail Państwa Szkoły. W przypadku kłopotów z jego pobraniem prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem II LO w Krośnie (tel. 13 43 245 59 do 1500) . Po przeprowadzeniu I etapu prosimy o wyłonienie 3 najlepszych uczniów i zgłoszenie ich na adres:  drulokro2@wp.pl do dnia 24.02.2017 r. podając w zgłoszeniu adres Państwa szkół , nazwiska zakwalifikowanych uczniów, klasę oraz nazwisko nauczyciela - opiekuna.

Równocześnie informujemy, że II etap konkursu odbędzie się 15.03.2017 r. w sali nr 16 w budynku II LO im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie,  ul. Kisielewskiego 18 (godz. rozpoczęcia zostanie ustalona w późniejszym terminie i podana do informacji).

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców planowe jest na 05.04.2017 r.

W załączniku wysyłamy szczegółowy regulamin konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Organizatorzy: Edyta Janusz, Beata Rachwał

 

REGULAMIN

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

 

Cele konkursu:

- rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów francuskojęzycznych
- doskonalenie znajomości języka francuskiego
- motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego i pogłębiania własnych umiejętności językowych
- nawiązanie współpracy między szkołami ponadgimnazjalnymi, których uczniowie uczą się języka francuskiego.

 

Organizator:

Inicjatorem i organizatorem III Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego jest

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej z miasta Krosna i okolic. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs w danej szkole.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają na adres mailowy drulokro2@wp.pl do dnia 13 lutego 2017 r.

 

 Zakres programowy
Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka francuskiego II LO w Krośnie, czyli organizatora konkursu.

Zadania konkursowe obejmować będą:

materiał gramatyczny:

 • temps: présent, passé composé, futur simple, passé récent, futur proche, subjonctif présent, conditionnel présent
 • modes: indicatif, impératif, conditionnel, subjonctif
 • pronoms: COD, COI, toniques, relatifs, interrogatifs, possessifs, démonstratifs, adverbiaux
 • articles: indéfinis, définis, contractés, partitifs
 • prépositions de lieu et de temps
 • adjectifs: numéraux, qualificatifs, démonstratifs, possessifs
 • adverbes
 • genre et nombre des substantifs et des adjectifs
 • voix active et passive
 • phrases conditionnelles
 • participe présent et gérondif

materiał leksykalny :

 • człowiek
 • dom
 • szkoła
 • praca
 • życie rodzinne i towarzyskie
 • żywienie
 • zakupy i usługi
 • podróżowanie i turystyka
 • sport
 • kultura
 • nauka i technika
 • świat przyrody
 • państwo i społeczeństwo
 • elementy wiedzy o Francji i krajach frankofońskich.

 

Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał międzyszkolny.

 

Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie. Materiały do etapu zostaną przesłane przez organizatora do szkół, które wyrażą chęć uczestnictwa w konkursie. Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu 15 lutego 2017 o godz. 9.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Etap ten będzie miał formę testu leksykalno – gramatycznego z elementami wiedzy kulturoznawczej. Liczba uczestników etapu szkolnego jest nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych punktów należy przesłać na adres mailowy: drulokro2@wp.pl do dnia 13 lutego 2017 r.

 

Etap II
Finał konkursu odbędzie się dnia 15 marca 2017 r. w budynku II LO w Krośnie .

Czas trwania tej części konkursu to 60 minut. Etap finałowy będzie miał formę testu leksykalno – gramatycznego z elementami cywilizacyjnymi i będzie zawierał też zadanie na rozumienie tekstu pisanego. W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych poprzez eliminacje szkolne. W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem konkursu.

 

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

 

Jury
Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego czuwać będzie jury w składzie: pani dyrektor Edyta Janusz oraz co najmniej jeden nauczyciel wyłoniony drogą losowania spośród opiekunów zgłaszających swoich uczniów do konkursu.

 

Postanowienia końcowe:
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej www.2lokrosno.strefa.pl. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą Edyta Janusz – adres mailowy: edyta.janusz@op.pl oraz  Beata Rachwał – adres mailowy: b.rachwal@interia.pl. Informacji można również zasięgnąć pod numerem sekretariatu II LO 13 4324559 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna