Informacje dla maturzystów

Szczegółowe informacje dla absolwentów o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego  w II LO w Krośnie i zasadach bezpieczeństwa

Egzamin maturalny rozpoczyna się 4 maja o godz. 9.00 zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez CKE.

Bardzo proszę o pamiętanie numerów sal  (przypominam były i są do odebrania w sekretariacie) – ze względu na bezpieczeństwo zostały częściowo zmienione ( sala nr 1 to duża sala gimnastyczna, pozostałe numerowane są normalnie). Konieczne jest posiadanie dowodu tożsamości. Kody kreskowe zostaną wręczone na pierwszym egzaminie.

Podczas egzaminu  należy się stosować do wytycznych MEN i GIS (zostały zamieszczone w dzienniku elektronicznym), najważniejsze z nich:

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Absolwenci, którzy są uczuleni ( np. na pyłek traw) czyli mogą kaszleć, kichać itp. podczas egzaminu  powinni mieć zaświadczenie lekarskie i przedłożyć w sekretariacie szkoły.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych i kalkulatorów rezerwowych dla zdających (w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się użyczenie)

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą           ( należy ją postawić na podłodze przy nodze od stolika ).

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, zachowując dystans co najmniej 1,5 metrów od innych osób

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2)wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba,  będzie znajdować się dozownik z płynem dezynfekcyjnym  - należy  zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z niego.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa to:

1)zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

2)obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed  salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu ustalam następujące zasady w dniach 4,5 maja (jednocześnie proszę by do minimum ograniczyć korzystanie z szatni – komórki najlepiej zostawić w domu, torebki   w samochodzie itp.)

  1. Absolwenci zdający na dużej Sali gimnastycznej ( 90 osób -) wchodzą głównym wejściem na salę gimnastyczną od strony parkingu:

III a – od godz. 8.10, III b, c – od godz. 8.20, jedna z szatni przy Sali gimnastycznej będzie przeznaczona na rzeczy, których nie można wnieść na salę egzaminacyjną

  1. Absolwenci zdający w salach w segmencie liceum i w salach 41-44 wchodzą głównym wejściem  do liceum – początek wpuszczania na salę egzaminacyjną od 8.30

Absolwenci, którzy nie mają lub zapomnieli kluczyków do swoich szafek mogą skorzystać     z szatni w Sali nr 11.

Po zakończeniu matury proszę o „szybkie” opuszczenie szkoły w taki sam sposób, absolwenci z sal nr 16, 20, 22 wyjdą 10 minut po zakończeniu egzaminu aby uniknąć niepotrzebnych kontaktów przy zejściu schodami w dół (proszę o schodzenie pojedynczo).

Bardzo proszę o zachowanie 1,5 metrowych odstępów , szczególnie w szatniach i na wąskich schodach .

Egzamin z języka angielskiego (6, 7 maja):

Absolwenci zdający egzamin w salach  7, 13, 15, 20, 22, 41, 43 proszeni są o przybycie       do szkoły na godz. 8.00, wpuszczanie na salę egzaminacyjną od godz. 8.15. Pozostali absolwenci przychodzą do szkoły na godz. 8.20, początek wpuszczania od godz. 8.30. Korzystanie z wejść do szkoły tak jak wcześniej (wejście przez salę gimnastyczną dla zdających w salach 41-44). Wychodzenie dla uczniów z sal 7,13,15,20,22,41,43 bezpośrednio po egzaminie, pozostali absolwenci wychodzą z 10 minutowym  „poślizgiem”.

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach  od 10 maja pozostają identyczne, ze względu na znacznie mniejszą ilość zdających  nie powinno być problemów przy zachowaniu zgodnym    z „Wytycznymi…”

 

Wszystkim życzę dużo zdrowia, sił, wytrwałości i powodzenia                                             na maturze !

 

Witold Deptuch

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna