Komunikat w sprawie regulaminu na okres pandemii koronawirusa

Zarządzenie nr 2/2020/2021 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji  3 Maja w Krośnie  z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Pełna wersja regulaminu w PDF - do pobrania

Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka - do druku

w sprawie regulaminu organizacji zajęć

 Działając na podstawie

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389) oraz

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

wprowadzam obowiązujący od 1 września „Regulamin organizacji zajęć w II LO w Krośnie w czasie epidemii SARS-COV-2”. Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły.

 Witold Deptuch – dyrektor MZS Nr 4 w Krośnie

REGULAMIN 

ORGANIZACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

W II LO W KROŚNIE 

W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych   u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.)

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie/ pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz nie objęci kwarantanną lub domową izolacją.
 2. Przez objawy, o których mowa w pkt.1, rozumie się:

- podwyższoną temperaturę ciała

- ból głowy i mięśni

- ból gardła

- kaszel

- duszności i problemy z oddychaniem

- uczucie wyczerpania

- brak apetytu

- brak węchu i/lub smaku

 1. Przy wejściu do szkoły uczniowie/pracownicy obowiązkowo dezynfekują ręce. Szkoła zapewnia dystrybutory i środki odkażające oraz udostępnia 4 wejścia: wejście główne SP, 2 wejścia do LO oraz wejście od strony sali gimnastycznej.
 2. Szkoła posiada termometry bezdotykowe na wypadek konieczności mierzenia temperatury uczniom z objawami chorobowymi. Nie jest obowiązkowe mierzenie temperatury przy wejściu do szkoły.
 3. Uczeń mający objawy infekcji górnych dróg oddechowych itp., który znalazł się na terenie szkoły zostaje odizolowany w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu w suterenach szkoły, a jego rodzice są niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania go ze szkoły.
 4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje zasada zachowywania dystansu społecznego tam, gdzie to tylko możliwe. Szkoła umożliwia uczniom zachowanie dystansu społecznego na jej terenie poprzez:

- dostosowanie przydziału sal w podziale godzin organizując zajęcia dla danej klasy/grupy w jednym i tym samym pomieszczeniu klasowym z wyłączeniem zajęć           w pracowni informatycznej i zajęć z podziałem na grupy,

- blokowanie godzin zajęć z tego samego przedmiotu,

- zmianę harmonogramu przerw,

- przypisanie każdemu uczniowi jednej i tej samej ławki w danej Sali,

- rezygnację z organizowania dużych imprez i uroczystości szkolnych lub ograniczenie uczestników takich imprez zgodnie z przepisami epidemicznymi,

 1. Podczas korzystania z pomieszczeń wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, toalety) uczniowie/pracownicy szkoły obowiązkowo noszą maseczki/przyłbice zakrywające nos i usta. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zaleca się jednak stosowanie maseczek/ przyłbic w trosce o zdrowie swoje i innych.

Na sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego zakładanie maseczek/przyłbic nie jest obowiązkowe.

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny tj. często myć i dezynfekować ręce, zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania, unikać dotykania oczu, ust i nosa. W miarę możliwości zaleca się uczniom korzystanie z toalet podczas lekcji, co rozładuje kolejki podczas przerw i pozwoli na zachowywanie dystansu społecznego.
 2. Uczeń używa własnych przyborów szkolnych, podręczników. Nie należy wymieniać się tymi przedmiotami między sobą. Dopuszcza się pracę w parach i małych grupach bez zmiany miejsca w sali i pod warunkiem założenia maseczki/przyłbicy.
 3. Wspólne powierzchnie szkolne są w miarę możliwości systematycznie dezynfekowane ze szczególnym uwzględnieniem sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek itp.
 4. Podczas zajęć wychowania fizycznego stosuje się procedury stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.
 5. Nauczyciele są odpowiedzialni za wietrzenie sal na każdej przerwie.
 6. Na zajęciach wychowania fizycznego, godzinach wychowawczych, religii, zajęciach integracyjnych i na zastępstwach bez realizowania podstawy programowej zaleca się przeprowadzanie zajęć na świeżym powietrzu, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne. Uczniowie mogą również wychodzić przed budynek szkoły podczas dużych przerw.
 7. W przypadku zajęć zblokowanych należy organizować przerwy dla uczniów pomiędzy lekcjami w bloku w innym czasie niż przerwa właściwa. Opiekę nad uczniami sprawuje wówczas nauczyciel uczący.

Jeśli nauczyciel ma zlecony dyżur, przerwy w zajęciach zblokowanych odbywają się wg harmonogramu szkolnego.

 1. W szatniach szkolnych obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz przestrzeganie zasad dystansu społecznego. W szatniach umieszczone są dozowniki do obowiązkowej dezynfekcji rąk.
 2. Biblioteka szkolna posiada odrębny regulamin korzystania z księgozbioru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek (procedury na okres SARS Covid – 2 stanowią załącznik nr 2).
 3. Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone, co określają odrębne procedury stanowiące załącznik nr 3.
 4. Rodzice uczniów składają pisemne oświadczenie dotyczące procedur ograniczających zakażenie SARS Covid – 2 na terenie szkoły – wzór w załączniku nr 4.
 5. Instrukcje, regulaminy, zasady dezynfekcji są wywieszane w widocznych miejscach       w szkole. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej.
 6. Dyrektor szkoły po otrzymaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego szkołę podejmie decyzję              o przyjęciu wariantu mieszanego (hybrydowego) funkcjonowania szkoły (część uczniów uczy się zdalnie w domu), a w skrajnej sytuacji – wariantu zdalnego (wszyscy uczniowie uczą się w domu w ramach nauczania na odległość). Zawieszenie zajęć szkolnych może zatem dotyczyć grupy uczniów, oddziału,  klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły        w  zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu zajęć i sposobie realizacji zajęć i innych zadań szkoły w przypadku przyjęcia wariantów mieszanego lub zdalnego Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Nauczanie zdalne dotyczyć może uczniów przebywających na kwarantannie, a może też dotyczyć uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Będzie się ono odbywało           z wykorzystaniem platformy Google Classroom.
 8. Organizowanie wycieczek szkolnych i wyjść grupowych jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa. Przebywając w środku lokomocji w trakcie wycieczki, uczniowie i ich opiekunowie są zobowiązani mieć założone maseczki/przyłbice. Zakaz organizowania wycieczek szkolnych i wyjść grupowych zostanie wprowadzony w szkole w momencie, gdy Miasto Krosno i/lub powiat będący miejscem docelowym wycieczki zostanie objęty strefą żółtą i czerwoną
 9. Z niniejszym regulaminem obowiązkowo zapoznają się uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 10. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują wytyczne GIS, MEN i Prezydenta Miasta Krosna oraz ich ewentualne nowelizacje.

Załącznik nr 1

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19                 na lekcjach wychowania fizycznego w II LO w Krośnie

 

 1. Przy wejściu na halę sportową obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
 2. Dzieci korzystają z szatni przy hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się zachowując bezpieczne odległości, natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 3. Rotacyjnie uczniowie będą korzystali z przerw śródlekcyjnych.
 4. Zakazane jest przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz w miejscach wyznaczonych do ćwiczeń.
 5. Przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren ćwiczeń własnych przedmiotów, uczeń może wnieść podpisaną butelkę z wodą.
 7. Pomieszczenia w szatni i na hali sportowej systematycznie wietrzy się.
 8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostaną ćwiczenia
  i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna}. Zastąpione zostaną dyscyplinami tj. piłka siatkowa, aerobik, lekkoatletyka, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe.
 9. Lekcje wychowania fizycznego w większości odbywają się na świeżym powietrzu.
 10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować, nie będą używane podczas zajęć, a dostęp do nich będzie ograniczony.
 11. Wszystkie przybory do ćwiczeń: piłki, obręcze, skakanki będą systematycznie dezynfekowane.
 12. W sali gimnastycznej podłoga oraz sprzęt sportowy będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Załącznik nr 2

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19  w bibliotece szkolnej     w II LO w Krośnie

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 w bibliotece zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady bezpiecznej obsługi użytkowników Biblioteki, określenie zasad udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników oraz kontaktów zewnętrznych.

Procedura obejmuje:

 1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 3. Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 4. Godziny otwarcia dla czytelników.
 5. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki:

 1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu do szkoły.
 2. Użytkownicy Biblioteki przebywają w ściśle wyznaczonym miejscu – nie mogą swobodnie przemieszczać się między półkami.
 3. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.

 1. Zbiory można wypożyczać bezpośrednio w Bibliotece zgodnie z zasadami wypożyczania zbiorów bibliotecznych, opisanymi w §5.
 2. Zaleca się zasłanianie nosa i ust oraz noszenie rękawiczek ochronnych przez personel Biblioteki stykający się z czytelnikami i używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 1. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik Biblioteki.
 2. Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz, do domu. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

 1. Po przyjęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. Choć książki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej niż na papierze.
 3. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

Załącznik nr 3

Procedura zachowania bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 dotycząca przebywania osób trzecich    w budynku II LO w Krośnie

 1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Wszelkie sprawy należy załatwiać poprzez pocztę elektroniczną: drulokro2@wp.pl lub telefonicznie: 13 245 59.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebywanie osób trzecich w szkole, w takiej sytuacji należy zgłosić się do sekretariatu na parterze przy wejściu głównym do szkoły i wyjaśnić cel pobytu w szkole (nie dotyczy to osób zaproszonych przez pracowników szkoły np. rodziców na wywiadówkę).
 4. W przypadku przesyłek listownych – zaleca się odłożyć je we wskazane miejsce będące poza obrębem dostępności dla dzieci, do zamkniętego pojemnika umożliwiającego „kwarantannę” przesyłki trwającą co najmniej 2 dni.

Załącznik nr 4

Oświadczenie Rodziców

W związku z pobytem mojego dziecka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, ja niżej podpisany

...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........

(imiona i nazwiska Rodziców)

oświadczam, że:

moje dziecko …………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

jest zdrowe, bez objawów chorobowych,

nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Ponadto oświadczam, że: 

zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji zajęć lekcyjnych w II LO w Krośnie   w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:

 1. a) zobowiązuję się do kontrolowania stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyjściem do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,
 2. b) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u dziecka w przypadku podejrzenia pogorszenia stanu zdrowia,
 3. c) przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, II LO w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.

W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu: ..................................................................................................... (nr telefonu kontaktowego)

Krosno, dn. .............................                      ……….............................................................

                                                                                           (czytelny podpis Rodziców)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna