Konkurs plastyczny i wydarzenie „Wszyscy jesteśmy niebiescy”

“Wszyscy jesteśmy niebiescy”

“Wszyscy jesteśmy niebiescy” to projekt realizowany przez Tomka i Dominika w ramach
konkursu “Zwolnieni z teorii”. Celem jest zwiększenie świadomości o autyzmie. W ich
działaniach pomagają lokalne organizacje i sponsorzy.
Autyści są wśród nas, a nie zawsze mają łatwo w życiu. Często są źle traktowani, jest im
trudniej znaleźć pracę, a jak znajdą, to nieraz są wyrzucani z niej przez brak zrozumienia.
Na domiar złego poprzez wrażliwość sensoryczną nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu
kulturalnym miasta. Dlatego dla mieszkańców Krosna przygotowano cykl spotkań, wystawę,
prelekcje tłumaczące jak pomóc autyście w danej sytuacji, gry parkowe, mistrzostwa Krosna
w grze w krzesła i kapsle, i wiele innych. Całość zakończy się meczem charytatywnym
Reprezentacji Polski +35 z drużyną z Chorkówki.
W projekt “Wszyscy jesteśmy niebiescy” włączyła się Fundacja GraTy, Fundacja Pasjonauci,
Stowarzyszenie KOGEL MOGEL, Fundacja 21, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie, Gmina
Chorkówka, Akademia Jazdy IMPULS, Karpaty Krosno, Zespół Taneczny Salart,
Program wydarzeń w trzy kolejne soboty marca:
4 marca 2023
Rynek Krosno:
14:00-17:00 na rynku: wystawa, animacja z grami, namiot przyjazny sensorycznie
14:00 i 14:30 będzie wywiad z autystą transmitowany na żywo
16:00 prelekcja: przyjazna szkoła
11 marca 2023
Park Jordanowski
13:00-17:00 wystawa
14:00 - gry parkowe
15:30 - Mistrzostwa Krosna w grę w Krzesła i Kapsle
16:30 - prelekcja: dom przyjazny autyście
18 marca 2023
“Guzikówka”, II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
14:00 Tereny przyszkolne wystawa
14:15 Prelekcja: “Autyzm jako mecz”
14:45 konkurs: rozpoznaj pomoce sensoryczne autystów
15:00 otwarcie bram w dzień meczu
15:50 - rozpoczęcie meczu
W czasie meczu licytacja
18:00 - podsumowanie projektu i zakończenie

 

Regulamin konkursu plastycznego „Wszyscy jesteśmy niebiescy”
§1 Cele konkursu
Celami konkursu są:
1. Zwiększanie świadomości o autyzmie.
2. Pomoc autystom.
3. Integracja międzyuczniowska.
§2 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Wszyscy jesteśmy Niebiescy” jest Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.
3. Adres organizatora: ul. Kisielewskiego 18 38-400 Krosno.
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Tomasz Sałata, tel.: 884052732.
§3 Założenia organizacyjne
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej i uczniowie szkoły średniej.
2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- szkoły podstawowe kl. 1-3
- szkoły podstawowe kl. 4-8
- szkoły średnie
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym
graficznym programie komputerowym. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy
plastyczne płaskie.
8. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny,
a także w formacie elektronicznym (JPG).
9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest
praca zwiększająca świadomość o autyzmie.
10. Oddając pracę plastyczną na konkurs
„Wszyscy jesteśmy niebiescy” należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą i oświadczenie dotyczące praw autorskich do pracy, należy dać też zgodę rodzica/opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczniów
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
12. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.
13. Regulamin konkursu będzie dostępny w sekretariacie szkoły
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§4 Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r. osobiście
w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30 (sekretariat szkoły), na wskazany w regulaminie
adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów
graficznych) mail: tomasz2salata@wp.pl
2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało
to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem
- jakość wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
- stopień trudności wykonania.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie
pokonkursowej oraz podczas mobilnej wystawy przygotowanej przez organizatora
konkursu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
§5 Ogłoszenie wyników konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca października 2018 r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie
internetowej organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione za pomocą tablicy ogłoszeń szkolnej o wynikach konkursu.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą dostępne na finale projektu w dniu 18.03.2023 roku

§6 Nagrody główne
1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy
nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.
2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku
wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
3. Zwycięzcy głównych nagród i wyróżnieni dostaną dyplomy za udział w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
§7 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna