Stypendium szkolne

Startuje nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów w nowym roku szkolnym 2021/2022 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna przypomina najważniejsze informacje, które mogą się przydać przy ubieganiu się o pomoc finansową.

Komu przysługuje stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Gminy Miasto Krosno, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Uprawnieni

  • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

Realizacja stypendium

Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Do refundacji stypendium uwzględniane są również faktury z miesiąca lipca i sierpnia br. pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku kalendarzowego. Termin składania rachunków/faktur do refundacji stypendium określany jest w decyzji przyznającej pomoc materialną dla ucznia.
Faktury przedłożone na kwotę wyższą do wysokości przyznanego stypendium szkolnego są refundowane do jego pełnej wysokości, natomiast w przypadku złożenia faktur na wartość niższą od kwoty przyznanego stypendium szkolnego refundacji dokonuje się do kwoty poniesionych kosztów.

Termin i miejsce składania wniosków

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do 15 września 2021 roku,  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny na oficjalnej stronie Krosna: www.krosno.pl

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna