Uwaga stypendia !

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6
czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:

od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. – uczniowie/uczennice klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018,
od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2017/2018.

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór (www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl)

2.Wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Podkarpackiego realizować będzie Program wspierania edukacji młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XXXVII/661/17 z dnia 30 maja 2017 r. zmienił uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

W ramach Programu, po wejściu w życie uchwały zmieniającej przyznawane będą:

1.Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który posiada wybitne osiągnięcia artystyczne na szczeblu co najmniej wojewódzkim. O stypendium może ubiegać się również uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie naukę w klasie VII szkoły podstawowej.

2.Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, który posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

3.Nagrody pieniężne
Uprawniony do ubiegania się o nagrodę pieniężną jest uczący się na terenie województwa podkarpackiego, uczeń:
szkoły gimnazjalnej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, uzyskując jeden z trzech najwyżej punktowanych wyników,
szkoły ponadgimnazjalnej, dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem ogólnopolskiej lub międzynarodowej olimpiady,

szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub zasadniczej szkoły zawodowej, który w bieżącym roku szkolnym został laureatem trzeciego stopnia olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, wówczas udostępnione będą wnioski, regulaminy oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu.

Nabór wniosków w ramach Programu odbędzie się w terminie do 21 sierpnia 2017

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna