II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

OFERTA DLA KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja to szkoła o ponad 30 - letniej tradycji, położona w południowej części Krosna na osiedlu Traugutta, znana z wysokiego poziomu nauczania, zdawalności egzaminu maturalnego oraz bardzo dobrej atmosfery. Od 1 września 2012 r. razem z SP Nr 15 wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie. II LO kształci w tej chwili ponad 700 uczniów w 23 oddziałach. Szkoła jest bezpieczna, posiada duży parking, dogodny dojazd a położenie zdala od ruchliwych ulic. Monitoring prowadzi firma "Błysk". W roku szkolnym 2021/2022 prowadzony będzie nabór do 5 oddziałów. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową (z 2020 roku) i centrum multimedialne ze stałym dostępem do internetu, funkcjonuje tu biblioteka z bogatym księgozbiorem i pięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, gabinet medycyny szkolnej, gabinet pedagoga i psychologa, nowoczesna sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne "Orlik", siłownia szkolna, sklepik wraz z kawiarenką.


Jeśli nie ma­cie za­miaru stu­diować ana­tomii, sztu­ki ry­sun­ku i per­spek­ty­wy, ma­tema­tyki i es­te­tyki oraz nauki o bar­wach, pozwólcie, że po­wiem wam, iż jest to bar­dziej ob­jaw le­nis­twa niż geniuszu.

Salvador Dalí

Warto uczyć się w „Dwójce”

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy rekrutację do 5 klas:

 • I a o profilu promedycznym z rozszerzoną matematyką

 • I b o profilu matematyczno-geograficznym

 • I c o profilu humanistyczno-prawniczym

 • I d o profilu dziennikarsko-językowym

 • I e o profilu promedycznym

W każdej klasie realizujemy 2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym począwszy od klasy I. Dodatkową ofertę będą stanowić ciekawe zajęcia uzupełniające skorelowane z „charakterem” klasy.

Priorytetem jest jak najlepsze przygotowanie do matury stąd ilość godzin przeznaczona na przedmioty rozszerzone będzie większa od minimalnej. Dodatkowo w szkole realizowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych ( kółka, warsztaty, zajęcia realizowane we współpracy z partnerskimi uczelniami: AGH Kraków, UE Kraków, WSIiZ Rzeszów, KPU Krosno).

Szkoła znana jest z dobrej atmosfery, bardzo wysokiej zdawalności matury (99% w ostatnich 5 latach); ponad 95% absolwentów podejmuie dzienne studia ( głównie na krakowskich uczelniach).

Czym się wyróżniamy?

• Stała i systematyczna wymiana z zagranicznymi partnerami w ramach programu Erasmus+, od 2014r. wymiana młodzieży z partnerską szkołą w Marl (Niemcy), współpraca z organizacją studencką AIESEC – zajęcia w języku angielskim.


• Oryginalny, punktowy system oceniania ( ponad 80% uczniów uważa, że jest bardziej sprawiedliwy od tradycyjnego).


• Udział w licznych akcjach charytatywnych - Szkolny Klub Wolontariusza i wielu uczniów zostało wielokrotnie wyróżnionych podczas Światowego Dnia Wolontariatu, włączamy się w bardzo różnorodne akcje i działania charytatywne.


• Potrafimy się dobrze bawić – w szkole działa teatr obcojęzyczny, kabret i chór. Uczestniczą w wielu imprezach szkolnych i środowiskowych.


I a o profilu promedycznym z rozszerzoną matematyką

Przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia

Przeznaczona jest dla wymagających uczniów, ale daje też duże możliwości dalszego kształcenia.

Absolwenci tej klasy moga podjąć studia zarówno na kierunkach przyrodniczych jak i ścisłych.

Uzyskują najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym, Dzięki poszerzonej matematyce bardzo dobrze radzą sobie na kierunkach przyrodniczych gdzie matematyka lub jej elementy sa w programie studiów.

Dodatkowe zajęcia: kółka związane z przedmiotami rozszerzonymi, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych Krakowa i Rzeszowa, oraz zajęcia terenowe.

Z tego kierunku rekrutują sie laureaci Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, konkursów chemicznych o zasięgu ogólnopolskim, oraz konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim.

  Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia - 8 godzin

 • Chemia - 8 godzin

 • Matematyka - 6 godzin

  Języki:

 • Język angielski - kontynuacja

 • Język francuski - podstawowy

 • Język niemiecki - kontynuacja

Objaśnienia:

Język angielski nauczany jest obowiązkowo przez 4 lata w wymiarze 3 godziny tygodniowo (+rozszerzenie). Drugi język nauczany jest w grupach międzyklasowych w formie tzw. lektoratów przez 4 lata w wymiarze 2 godziny tygodniowo, Uczeń wybiera drugi język oraz jego poziom spośród następujących języków; niemiecki, francuski, przy czym utworzenie danej grupy uzależnione będzie od ilości chętnych.

I b o profilu matematyczno-geograficznym

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Oprócz kierunków ścisłych i technicznych uczniowie tego profilu będą przygotowani do studiowania na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych: ekonomia, finanse i rachunkowość, europeistyka, geodezja i kartografia, stosunki międzynarodowe ekonometria, gospodarka przestrzenna.

Najchętniej do tej pory wybierane uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, UJ w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, AGH Kraków.

Dodatkowe zajęcia: kółka matematyczne, geograficzne, informatyczne, robotyka, oferujemy także szereg dodatkowych zajęć współpracując m. in. z bankami czy innymi podmiotami gospodarczymi.

Kierunek będzie przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach m. in. Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, ogólnopolskiego konkursu „O Diamentowy indeks AGH”, liczne konkursy matematyczne. Uczniowie szczególnie zainteresowani matematyką uczestniczą w zajęciach roku zerowego AGH.

  Przedmioty rozszerzone:

 • Geografia - 6 godzin

 • Matematyka - 6 godzin

 • Język angielski - 6 godzin

 • Do wyboru przez ucznia - 4 godziny (zwiększenie godzin na rozszerzenie, lub dodatkowy przedmiot uzupełniający)

  Języki:

 • Język angielski - kontynuacja

 • Język francuski - podstawowy

 • Język niemiecki - kontynuacja

 • Język rosyjski - podstawowy

Objaśnienia:

Język angielski nauczany jest obowiązkowo przez 4 lata w wymiarze 3 godziny tygodniowo (+rozszerzenie). Drugi język nauczany jest w grupach międzyklasowych w formie tzw. lektoratów przez 4 lata w wymiarze 2 godziny tygodniowo, Uczeń wybiera drugi język oraz jego poziom spośród następujących języków; niemiecki, francuski, rosyjski, przy czym utworzenie danej grupy uzależnione będzie od ilości chętnych.

I c o profilu humanistyczno-prawniczym

Przedmioty rozszerzone: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie

Przygotowuje na studia typowo humanistyczne ( filozofia, historia, prawo, bibliotekoznawstwo, filologia polska) i kierunki społeczno–polityczne (politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo publiczne, psychologia, pedagogika, komunikacja społeczna).

W ramach języka polskiego nauczanego na poziomie rozszerzonym dodatkowo odbywają się zajęcia z retoryki, kultury żywego słowa i teatrologii. Historia i wiedza o społeczeństwie są wiodącymi przedmiotami, które solidnie przygotowują do studiów prawniczych.

Prowadzimy wiele dodatkowych zajęć przygotowujących do licznych konkursów humanistycznych organizowanych dla szkół ponadgimnazjalnych. Dopełnieniem i cennym uzupełnieniem oferty edukacyjnej jest bogata oferta kół zainteresowań o tematyce humanistycznej m. in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, kabaret szkolny czy kultura antyczna oraz typowe koła przedmiotowe. Edukacja humanistyczna wzbogacona jest o lekcje muzealne, biblioteczne, spotkania z „ciekawymi ludźmi”, udział w rozprawach sądowych.

Najlepsi uczniowie będą mogli uczestniczyć w Olimpiadach: Historycznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Ogólnopolskim Konkursie „Historia Bliska” i wielu konkursach organizowanych dla humanistów (literackie, poetyckie, ortograficzne itp.)

  Przedmioty rozszerzone:

 • Historia - 6 godzin

 • Język polski - 8 godzin

 • Wiedza o społeczeństwie - 8 godzin

  Języki:

 • Język angielski - kontynuacja

 • Język francuski - podstawowy

 • Język niemiecki - kontynuacja

 • Język rosyjski - podstawowy

Objaśnienia:

Język angielski nauczany jest obowiązkowo przez 4 lata w wymiarze 3 godziny tygodniowo. Drugi język nauczany jest w grupach międzyklasowych w formie tzw. lektoratów przez 4 lata w wymiarze 2 godziny tygodniowo, Uczeń wybiera drugi język oraz jego poziom spośród następujących języków; niemiecki, francuski, rosyjski, przy czym utworzenie danej grupy uzależnione będzie od ilości chętnych.

I d o profilu dziennikarsko-językowym

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język francuski, język niemiecki, język polski

Główne kierunki studiów wybierane przez absolwentów klasy „d” to : filologia polska, angielska, germanistyka, inne filologie, a także dziennikarstwo, administracja, europeistyka, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo publiczne.

Jest to drugi kierunek humanistyczny, ale bardzo specyficzny – stąd rekrutują się dziennikarze szkolnej gazety „Klan” czy uczniowie współtworzący stronę internetową Szkoły. W świat mediów wprowadzą zajęcia uzupełniające: literatura obca i edukacja dziennikarska gdzie uczniowie poznają warsztat pracy dziennikarza od A do Z, nauczą się warsztatu dziennikarskiego także od strony technicznej, poznają elementy kultury żywego słowa i teatrologii.

Uczniowie mają także możliwość publikowania swojej działalności reporterskiej na stronie internetowej Szkoły oraz pracy w teatrze obcojęzycznym „Vacuum”.

Wielu uczniów tej klasy uczestniczyło w wymianie z zagranicznymi partnerami. Podczas kilkudziesięciu prezentacji jakie już się odbyły w czasie spotkań w różnych krajach nasi uczniowie językowo zawsze świetnie sobie radzili. Jest to klasa dla młodych ludzi, którzy chcą się nauczyć kreatywności i mają dużo pomysłów, które chcieliby w szkole realizować. Nauka dwóch języków obcych na poziomie rozszerzonym oraz kształcenie różnorodnych kompetencji w ramach zajęć uzupełniających oraz duża oferta dodatkowych zajęć zapewni harmonijny rozwój każdemu uczniowi. Swoje umiejętności uczniowie prezentują odnosząc sukcesy w licznych konkursach i olimpiadach: Olimpiada Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, Języka Niemieckiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego.

  Przedmioty rozszerzone:

 • Język angielski - 6 godzin

 • Język francuski - 6 godzin

 • Język niemiecki - 6 godzin

 • Język polski - 8 godzin

 • Edukacja dziennikarska (przedmiot uzupełniający) - 2 godziny

  Języki:

 • Język angielski - kontynuacja

 • Język francuski - podstawowy

 • Język niemiecki - kontynuacja

Objaśnienia:

Klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Język angielski jest obowiązkowy dla całej klasy ( 18 godzin w cyklu nauczania ), drugi język ( 14 godzin w cyklu ) do wyboru przez ucznia ( niemiecki - kontynuacja lub francuski - dla początkujących ), przy czym w przypadku nierównego wyboru o przydziale do danej grupy zdecyduje większa ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.

I e o profilu promedycznym

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Dzięki rozszerzeniu tylko dwóch przedmiotów: biologii i chemii, będą one realizowane w dużym wymiarze godzin co pozwoli znakomicie przygotować się do matury, a jednocześnie istnieje czas na organizowanie zajęć praktycznych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. W tej klasie mogą być realizowane dodatkowe zajęcia uzupełniające "Fizyka w medycynie" i „Medyczny język angielski”. Alternatywą jest wybór matematyki lub języka angielskiego jako trzeciego przedmiotu rozszerzonego. Absolwenci tego kierunku podejmują różnorodne studia: medycyna, farmacja, fizjoterapia, analityka medyczna, biotechnologia, weterynaria, położnictwo, kosmetologia, ochrona środowiska, biologia, biochemia. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach, prowadzone przez nauczycieli – pasjonatów swojego przedmiotu. Dla uczniów kierunku promedycznego organizujemy zajęcia praktyczne współpracując z uczelniami wyższymi Rzeszowa i Krakowa. To kierunek dla prawdziwych miłośników przyrody, uczniów lubiących się uczyć, cechujących się dociekliwością i chęcią poznania praw rządzących w przyrodzie. Wielu uczniów uczestniczy w zajęciach terenowych i realizuje programy ekologiczne we współpracy z różnymi podmiotami. Z tego kierunku rekrutuje się największa ilość stypendystów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych.

Szczególnie zainteresowani biorą udział z sukcesami w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, Podkarpackim Konkursie Chemicznym oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.

  Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia - 8 godzin

 • Chemia - 8 godzin

 • Do wyboru przez ucznia (zwiększenie ilości godzin na rozszerzenie, trzeci przedmiot rozszerzony lub przedmiot uzupełniający - 6 godzin

  Języki:

 • Język angielski - kontynuacja

 • Język francuski - podstawowy

 • Język niemiecki - kontynuacja

Objaśnienia:

Język angielski nauczany jest obowiązkowo przez 4 lata w wymiarze 3 godziny tygodniowo. Drugi język nauczany jest w grupach międzyklasowych w formie tzw. lektoratów przez 4 lata w wymiarze 2 godziny.

Do zobaczenia 1 września 2021!

Drogi ósmoklasisto!

Serdecznie zapraszamy do naszej “Dwójki”. Ponad 90% naszych absolwentów zapewnia, że nigdy nie wybrałoby innej szkoły. Tutaj w przyjaznej atmosferze możesz rozwijać swoje różnorodne zainteresowania: naukowe, sportowe i artystyczne. Jesteśmy szkołą otwartą na problemy młodzieży, cenimy inicjatywy i stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów, z najlepszymi pracujemy indywidualnie przygotowując do olimpiad i konkursów. II LO w rankingu “Perspektyw” w 2019r. 2020r. i w 2021r. zostało sklasyfikowane wśród 400 najlepszych liceów w Polsce i uzyskało tytuł “Srebrnej Szkoły”. W klasyfikacji sportowej plasujemy się co roku w ścisłej czołówce (najlepszy wynik - w roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy 1 miejsce w Krośnie i 7 w województwie podkarpackim).


Copyright 2020, Codrops http://www.codrops.com

Table