Zarządzenie Nr 3/2022/23 z dnia 22.09.2022 r. (II LO)

Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z dnia 6.10.2010) ustalam po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w II LO w Krośnie w roku szk. 2022/23:

  1.    31 października 2022
  2.    2 maja 2023
  3.    4, 5, 8, 9 maja 2023 (egzamin maturalny)
  4.    9 czerwca 2023