Dofinansowanie do biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Uczniowie dojeżdżający, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych krośnieńskich szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie którzy kontynuują naukę w danej szkole, w klasie drugiej mogą liczyć na pokrycie 50 % kosztów dojazdu do szkoły.

Kto ma prawo do uczestnictwa w Programie i jakie warunki musi spełniać.

Program skierowany jest do uczniów dojeżdżających do szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w odległości powyżej 5 km od domu lub znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania, korzystających z transportu komunikacji zbiorowej.

W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna nr X/260/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku, z Programu skorzystać mogą uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I oraz uczniowie kontynuujący naukę w klasie II w danej szkole.

Z Programu mogą korzystać także uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie którzy mają prawo do skorzystania z Programu, muszą spełniać wymienione niżej warunki:

  • dojeżdżają do szkoły środkami komunikacji publicznej, korzystając z indywidualnych biletów miesięcznych na trasie z najbliższego przystanku od miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku od szkoły,
  • mieszkają w odległości powyżej 5 km od szkoły,
  • legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania,
  • złożyli wniosek uczestnictwa w Programie, podpisany przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek uczestnictwa w Programie.

Wniosek o objęcie Programem składa się w terminie od 1 do 20 wrześni  br., w sekretariacie II LO

Ucznia do Programu kwalifikuje szkoła, do której uczęszcza, po analizie złożonego wniosku i sprawdzeniu spełniania warunków określonych w regulaminie Programu.

Regulamin Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno, wprowadzony został uchwałą Nr X/260/19 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2019 r. i obowiązywał będzie w roku szkolnym 2019/2020.

Pełny tekst Programu oraz formularz wniosku dostępne są w sekretariacie szkoły, a także na stronie  www.krosno.pl zakładka oświata.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania dojazdu ucznia, można uzyskać u pedagoga szkolnego, wychowawców klas oraz w Wydziale Edukacji UM Krosna, ul. Lwowska 28a – pok. nr 324, tel. 13 47 43 324.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna