Dofinansowanie do biletów miesięcznych w roku szk. 2017/18

Uczniowie dojeżdżający, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2017/2018 w klasach pierwszych krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na pokrycie 50 % kosztów dojazdu do szkoły. Wprowadzony 31.03.2017 roku nowy Miejski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych daje taką możliwość także uczniom klas drugich i trzecich.

Kto może być objęty refundacją
W roku szkolnym 2017/2018 refundacją mogą zostać objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynający naukę w klasie pierwszej, oraz uczniowie klas drugich i trzecich objęci przed 1 września 2017 roku pilotażowym programem wyrównywania szans edukacyjnych, na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna nr XXV/487/16 z dnia 31 marca 2016 roku. Uczniowie którzy mają prawo do skorzystania z programu, muszą spełniać wymienione niżej warunki:

dojeżdżają do szkoły środkami komunikacji publicznej, korzystając z indywidualnych biletów miesięcznych na trasie z najbliższego przystanku od miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku od szkoły,
mieszkają w odległości co najmniej 5 km od szkoły,
legitymują się co najmniej dobrą oceną z zachowania,
nie ukończyli 21 roku życia,
złożyli deklarację woli uczestnictwa w programie.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek/deklaracje woli kontynuacji uczestnictwa w programie

Wniosek o objęcie programem w przypadku uczniów klas pierwszych lub deklarację woli kontynuacji uczestnictwa w programie w kolejnym roku szkolnym w przypadku uczniów klas drugich i trzecich, składa się w terminie od 1 do 15 września 2017r., w sekretariacie szkoły do której uczeń będzie uczęszczał, bądź uczęszcza.

Ucznia do programu kwalifikuje szkoła, do której uczęszcza, po analizie złożonego wniosku i sprawdzeniu spełniania warunków określonych w regulaminie.

Formularz wniosku oraz deklaracja woli uczestnictwa w programie dostępne są w sekretariacie szkoły, a także na stronie www.krosno.pl zakładka oświata.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna