Konsultacje

W związku z przywróceniem od 1 czerwca 2020 r. możliwości konsultacji na terenie szkoły dla uczniów liceum ze wszystkich przedmiotów, przedstawiam Państwu REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJI w II LO w Krośnie wraz z załącznikami. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie przez rodziców/a oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do w/w Regulaminu. Oświadczenie będzie jutro zamieszczone w formie gotowej do pobrania na naszej stronie internetowej.

REGULAMIN
ORGANIZACJI KONSULTACJI W II LO W KROŚNIE
W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

Regulamin zgodny z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Rozdział I
Organizacja konsultacji dla uczniów
Wprowadza się od 1 czerwca br. możliwość korzystania z konsultacji z przedmiotów kształcenia ogólnego przez uczniów klas I-II liceum
1. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne.
2. Z zajęć w formie konsultacji, za zgoda rodziców, w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
3. Zamiar zgłoszenia ucznia do realizacji zajęć w formie konsultacji na terenie szkoły musi zostać wyrażony co najmniej na 2 dni robocze przed planowanymi zajęciami. Informację należy przekazać w formie zdalnej: wychowawcy, telefonicznie pod numerem: 134324559 lub e- mailowo na adres: drulokro2@wp.pl .
4. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć rodzice składają oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
5. Uczniowie otrzymają harmonogram konsultacji grupowych i/lub indywidualnych z poszczególnych przedmiotów (uzależnione od liczby chętnych) poprzez komunikator w iDzienniku
6. Uczeń, który w umówionym terminie nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie szkołę odpowiednio co najmniej dzień wcześniej, w celu umożliwienia skorzystania z konsultacji innemu uczniowi.
7.Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
8. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnego zestawu podręczników i przyborów szkolnych.
9. W drodze do i ze szkoły uczeń bezwzględnie musi korzystać z osłony na usta i nos  oraz zachowywać dystans społeczny.
10. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
11. Uczeń korzysta z szatni szkolnej według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (rozdział IV).

Rozdział II
Przed przystąpieniem do konsultacji

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych. 2. Uczniowie z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Nauczyciel ma prawo zweryfikować przy wejściu stan zdrowia dziecka.
3. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przybyciem do szkoły.
4. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy zastosować zapisy Procedury – załącznik nr 3 Regulaminu.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach.
6. Przy pierwszorazowym przybyciu do szkoły uczniowie są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia rodziców (załącznik nr 1 do Regulaminu) dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicami dziecka.
7. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce, a podczas pobytu w szkole zachowuje bezpieczną odległość wynoszącej co najmniej 1,5 m. od innych osób przebywających w szkole.
8. Zaleca się rodzicom regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny, takich jak unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu rąk wodą z mydłem, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, zakazie podawania rąk na powitanie.

Rozdział III
Zasady obowiązujące pracowników szkoły
Pracownik szkoły jest zobowiązany do:
1) pomiaru temperatury przed stawieniem się na stanowisku pracy z możliwością kontroli temperatury w trakcie wykonywania pracy,
2) w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37°C – dostosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,
3) dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły,
4) stosowania się do procedur określonych w niniejszym Regulaminie (co potwierdza podpisaniem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu).

W zakresie prowadzenia zajęć z uczniami, nauczyciel zobowiązany jest do:
1) zachowania dystansu społecznego pomiędzy sobą a innymi osobami w każdej przestrzeni podmiotu wynoszącego minimum 1,5 m,
2) ciągłego monitorowania stanu zdrowia dzieci poprzez obserwację i stosowania się do procedury określonej w załączniku nr 3 do Regulaminu,
3) bieżącego wyjaśniania i mobilizowania dzieci do przestrzegania zasad higienicznych obowiązujących w instytucji, w tym poprzez zaplanowane działania dydaktyczne mające na celu przystępne i atrakcyjne zapoznawanie dzieci z tymi zasadami,
4) wietrzenia sali lekcyjnej co najmniej raz na godzinę,
5) zwracania uwagi, aby uczniowie często i regularnie myły ręce wodą z mydłem
6) unikania organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

Rozdział IV
Przepisy końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i podany jest do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty w placówce sposób.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują ogólne zasady i wytyczne wynikające z aktów prawnych obowiązującym w tym zakresie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Krośnie.

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Oświadczenie Rodziców

Załącznik nr 1
Oświadczenie Rodziców

W związku z pobytem mojego dziecka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie, ja niżej podpisany
....................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska Rodziców)
oświadczam, że:

moje dziecko …………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)
jest zdrowe, bez objawów chorobowych,

nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Ponadto oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się z Regulaminem organizacji konsultacji w II LO w Krośnie w czasie epidemii SARS-CoV-2, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:
1) zobowiązuję się do kontrolowania stanu zdrowia dziecka każdorazowo przed przyjściem do placówki oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego,
2) wyrażam zgodę na dokonywanie pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego u dziecka w przypadku podejrzenia pogorszenia stanu zdrowia,
3)przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, II LO w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zarażenie się dziecka wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w placówce, wynikające z braku stosowania się rodziców oraz dzieci do procedur reżimu sanitarnego poza placówką oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.
W przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów sugerujących pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka
ze szkoły i pozostawania z placówką w kontakcie pod numerem telefonu: ..................................................................................................... (nr telefonu kontaktowego)

Krosno, dn. ............................. ………......................................................
(czytelny podpis Rodziców)

Załącznik nr 2

Oświadczenie Pracownika MZS Nr 4 w Krośnie
W związku z wykonywaniem pracy w MZS Nr 4 w Krośnie,
ja niżej podpisana/y .....................................................................................
(imię i nazwisko pracownika szkoły)
oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, obowiązującym w MZS Nr 4 w Krośnie, zgodnie
z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15maja 2020 r. dla szkół, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
i przyjmuję go do stosowania, w szczególności:
a) w zakresie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej,
b) obowiązujących wytycznych w zakresie formy i zasad prowadzenia zajęć z dziećmi,
c) przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji określonych w regulaminie przedmiotów i pomieszczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówki;
2. Zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia każdorazowo przed stawieniem się na stanowisku pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego gospodarstwa domowego.
3. Przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, MZS Nr 4 w Krośnie nie ponosi odpowiedzialności za moje ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pracy, wynikające z braku stosowania się do procedur reżimu sanitarnego w placówce i poza nią oraz zatajenia faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia przez rodziców i dzieci.

Krosno, dn. ............................. .............................................................
(czytelny podpis pracownika)

Załącznik nr 3
Procedura postępowania na wypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub stwierdzenia zachorowania na COVID-19
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do szkoły, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Do momentu skontaktowania się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną pracownik zostaje odizolowany w przygotowanym na ten cel
w szkole pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
4. Do szkoły mogą przychodzić jedynie dzieci zdrowe. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u dziecka lub u któregoś z domowników, nie powinni przyprowadzać do szkoły dziecka oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odpowiednim oddziałem zakaźnym.
5. Po zaobserwowaniu przez personel szkoły niepojących objawów u dziecka, rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani telefonicznie i wezwani do niezwłocznego odbioru dziecka.
6. Dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców pod opieką jednej osoby z kadry szkoły, ubranej w fartuch ochronny oraz maseczkę
i rękawiczki, w wydzielonym do tego miejscu, służącym do izolacji dziecka, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Miejsce to ma być jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz czytelnie oznaczone.
7. Rodzice muszą odebrać dziecko w czasie nie dłuższym niż 45 minut od momentu zawiadomienia oraz zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie lokalnej stacji sanitarno – epidemiologicznej i zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji w zakresie dalszego postępowania.
8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).
9. W każdym przypadku należy bezwzględnie dostosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który określi czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę konkretny przypadek.
10. Po zgłoszeniu zakażenia niezwłocznie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wdrożyć wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
11. W przypadku wątpliwości wskazane jest zwrócenie się do właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów kontaktowych do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna