Motywacyjny Program Stypendialny Miasta Krosna

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 można ubiegać  się o stypendia motywacyjne: „Semper in altum”  i „Krośnieński Omnibus” w ramach Motywacyjnego Program Stypendialnego  Miasta Krosna za osiągnięcia w roku szk. 2018/19

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie II LO, w terminie od 2 do 10 września br.

Szczegółowe kryteria oraz regulamin i wnioski do pobrania znajdują się na oficjalnej stronie Miasta Krosna www.krosno.pl

Kryteria dla poszczególnych rodzajów stypendium:
      stypendium „Semper in altum”     od 200 do  300 zł miesięcznie

Kryteria  obligatoryjne wspólne dla wszystkich kategorii: kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium,  w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym  uzyskał łącznie: co najmniej dobrą ocenę zachowania, średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oceny wyższe od dopuszczającej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych oraz wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym.
Uwaga!
Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał ocenę niższą niż 4,0, ale nie niższą niż 3,5 oraz spełnił pozostałe warunki określone dla stypendium „Semper in altum”, może być przyznane stypendium w wysokości 60% kwoty określonej odpowiednio dla danego typu szkoły.

Kryteria dla poszczególnych kategorii -  Kandydat ubiegający się o stypendium „Semper in altum” winien wykazać się spełnianiem co najmniej jednego z osiągnięć właściwych dla poszczególnych kategorii stypendium.

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

 • uzyskał tytuł laureata lub wielokrotnego finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 •  uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów trzeciego stopnia olimpiady, konkursu lub turnieju obejmującego problematykę związaną tematycznie z kierunkiem kształcenia lub zawodem, organizowanych na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał wyróżnienie (miejsca I-III) w znaczących konkursach o charakterze interdyscyplinarnym lub zawodowym na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez wyższe uczelnie i inne instytucje do tego uprawnione,
 • posiada własny uznany dorobek naukowy lub twórczy (np. publikacje, wystawy, patenty).

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

 • uzyskał medal lub tytuł mistrzowski w ogólnopolskich lub międzynarodowych zawodach, turniejach i konkursach sportowych organizowanych przez instytucje i związki sportowe, o ile reprezentował szkołę, klub krośnieński lub stowarzyszenie sportowe działające w Krośnie,
 • w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w ramach współzawodnictwa sportowego, zdobył indywidualnie lub z drużyną jedno z trzech pierwszych miejsc lub wygrał w półfinałach do tych mistrzostw,
 • posiada uznany indywidualny dorobek w zakresie jednej lub kilku dyscyplin sportowych uzyskany podczas reprezentowania szkoły lub miasta Krosna w zawodach, turniejach i konkursach na szczeblu ponadlokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu, turnieju, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
 • uzyskał medal lub wyróżnienie w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub jedno z trzech pierwszych miejsc w znaczących konkursach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ponadwojewódzkich organizowanych przez instytucje kultury i inne podmioty do tego uprawnione,
 • posiada znaczący indywidualny dorobek artystyczny (np. publikacje, wystawy, prezentacje podczas wydarzeń artystycznych).

stypendium „Krośnieński Omnibus”  (od klasy drugiej) - 200 zł miesięcznie 
Kryteria niezbędne do ubiegania się o  stypendium „Krośnieński Omnibus”:

 1. w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej w ostatnim roku szkolnym kandydat uzyskał łącznie:

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie niższą niż

- 5,2 – dotyczy liceum ogólnokształcącego,

- 4,75 – dotyczy technikum;

b) średnią ocen nie niższą niż:

- 5,0 - dotyczy liceum ogólnokształcącego – obliczoną na postawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz ocen z trzech wybranych spośród: fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie i drugiego języka obcego,

- 4,5 - dotyczy technikum – obliczoną na podstawie ocen z dwóch przedmiotów wybranych spośród: języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz ocen z trzech przedmiotów wybranych spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, historii sztuki, przy czym listę przedmiotów do wyboru rozszerza się o przedmioty zawodowe;

c) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
 2. wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na ostatnim świadectwie szkolnym,
 3. godnie reprezentował szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach lub znaczących wydarzeniach naukowych, artystycznych, sportowych.

 

Jednocześnie przypominamy, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:

 1. rodzic/prawny opiekun ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. wychowawca klasy,
 4. przewodniczący samorządu uczniowskiego,
 5. dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje.

Stypendia na rok szkolny 2019/2020 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2018/2019.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna