Rekrutacja 2017

Harmonogram pracy Komisji Rekrutacyjnej:

23.06 (piątek) - 9.00 - 15.00
26.06 (poniedziałek) - 8.00 - 15.00
27.06 (wtorek) - 8.00 - 15.00

Kandydaci, dla których II LO jest szkołą pierwszego wyboru powinni uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – należy przedłożyć oryginały lub kopie (liczba kopii świadectwa i zaświadczeń winna odpowiadać liczbie szkół wskazanych na liście preferencji).
Dodatkowo należy przedłożyć potwierdzone kopie dyplomów lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
Rodzice zamierzający skorzystać z preferencji ustawowych wymienionych w art. 20 c ust.2 zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna