Stypendium szkolne

Informujemy Państwa, że startuje nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/2020

Komu przysługuje stypendium
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Krośnie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Uprawnieni

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto.

 

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku wniosków składanych w miesiącu wrześniu, przyjmuje się dochód z miesiąca sierpnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Sumę miesięcznych przychodów pomniejsza się o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie; świadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zasądzone i dobrowolne; emerytury;  świadczenie przedemerytalne; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne; zasiłki dla osób bezrobotnych; wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy; darowizny; dochody z powierzchni użytków rolnych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2018, poz. 690);
 7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 8. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018, poz. 2134), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019, poz. 1111);
 9. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 2018, poz. 1272).

Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem.

 

Stypendium przyznaje się w formach:

 1. całkowitego lub  częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza ramowy plan nauczania lub realizowanych poza szkołą, w szczególności zajęcia nadobowiązkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, plastycznym, muzycznym, sportowym, językowym, turystyczno-krajoznawczym, w tym wyjazdy na obozy edukacyjne (np. sportowe), zielone szkoły lub wycieczki o charakterze edukacyjnym, wyjścia do kina i teatru organizowane przez szkoły, placówki oświatowe i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność statutową w tym zakresie;
 2.  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:- zakupu podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji, jeżeli są one wymagane lub zalecane przez szkołę, w tym na nośnikach elektronicznych,
  - zakupu plecaka szkolnego, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami edukacyjnymi,
  - zakupu stroju sportowego, wymaganego jako strój obowiązkowy, związany w sposób bezpośredni z procesem edukacji ucznia, z wyłączeniem codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczęszczanie do szkoły,
  - zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki, w tym sprzętu sportowego, związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną, licencji na programy edukacyjne (np. encyklopedia, kursy językowe, zawodowe, związane z kierunkiem kształcenia), a także artykułów i sprzętu związanego z rozwijaniem zainteresowań ucznia oraz z procesem edukacyjnym,
  - zakupu strojów obowiązujących i ustalonych statutem szkoły, w tym mundurków, odzieży ochronnej na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, strojów galowych (w szkołach mundurowych), strojów na uroczystości szkolne, o ile są obligatoryjnie wymagane przez szkołę,
  - zakupu okularów korekcyjnych i aparatów słuchowych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabowidzenie, niedosłyszenie i niesłyszenie wydane przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  nie podlegających refundacji z innych środków publicznych,
  - zakupu zestawu komputerowego lub jego elementów, przenośnego komputera osobistego oraz oprogramowania, a także podzespołów i akcesoriów komputerowych (np. karta graficzna, pamięć RAM,  drukarka, skaner, dyski zewnętrzne itp.), opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów) - może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie  lub stancji oraz kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorow
 1. świadczenia pieniężnego, jeżeli formy określone w pkt 1 i 2,  a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także formy określone w pkt 3 nie są możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów formy określone w pkt 1 – 3 nie są celowe.

Uwaga!
Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. obuwie sportowe, strój sportowy itp.). Zakup codziennej odzieży lub obuwia należy do obowiązków rodziców, a w  przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny do kompetencji opieki społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium można przyznać w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów na  jedną lub kilka form równocześnie, spośród  wymienionych powyżej.

Realizacja stypendium
Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Do refundacji stypendium uwzględniane są również faktury z miesiąca lipca i sierpnia br. pod warunkiem rozliczenia ich do końca roku kalendarzowego. Termin składania rachunków/faktur do refundacji stypendium określany jest w decyzji przyznającej pomoc materialną dla ucznia.

Faktury przedłożone na kwotę wyższą do wysokości przyznanego stypendium szkolnego są refundowane do jego pełnej wysokości, natomiast w przypadku złożenia faktur na wartość niższą od kwoty przyznanego stypendium szkolnego refundacji dokonuje się do kwoty poniesionych kosztów.
Termin i miejsce składania wniosków
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia niepełnoletniego albo pełnoletniego ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego  wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w terminie od 1 do dnia 15 września 2019 roku, w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego roku szkolnego 2019/2020, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października  2019 roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, pok. 326.

Formularze wniosków można  pobrać w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a w Wydziale Edukacji, pok. nr 326 lub w sekretariacie II LO.

W przypadku występowania o stypendium dla większej liczby dzieci, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.
Więcej informacji: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a - Wydział Edukacji, pok. nr 326, tel. 13 47 433 26.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów;
 • uchwała Nr XXXV/608/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno;
 • uchwała  Nr IX/178/15 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna