Wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionychzdolnych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie kontynuował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych – szkolnictwo ogólne  – rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się 14 września 2020 r. i zakończy 25 września 2020 r.

W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich.

  • podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
  • ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać.

8 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr 196/4022/20 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” wraz z  załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o  przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w  projekcie. W załącznikach do Regulaminu przyznawania stypendiów określone zostały:

  1. Ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.
  2. Wytyczne beneficjenta w zakresie ustalenia składu rodziny ucznia i sytuacji materialnej rodziny ucznia na potrzeby realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.
  3. Wzór umowy o przekazywanie stypendium.
  4. Ramowy wzór sprawozdania z realizacji IPR w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie www.wrotapodkarpackie.edu.pl w  zakładce Edukacja - Dokumenty do pobrania.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna