Zarządzenie Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/21

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego …

ERA.110.8.2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim

 

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa podkarpackiego:

1) do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) do szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzania rekrutacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego oraz terminami, o których mowa w § 1.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

5_zalacznik_nr_1_2020_2021

5_zalacznik_nr_2_2020_2021

5_zalacznik_nr_3_2020_2021

 

Zarządzenie Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dn. 28 lutego 2020r.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
           ul. Grunwaldzka 15
             35-959 Rzeszów

ERA.110.10.2020

Zarządzenie Nr 7 / 2020
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

§ 1

 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku uzyskania przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, które nie zostały umieszczone w ww. wykazie, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna po dokonaniu analizy regulaminu tych zawodów – uwzględniając powszechność dostępu, wymagany zasięg i ustalone w § 2 miejsca – podejmuje decyzję o dokonaniu wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Należy uwzględnić uzyskanie przez ucznia zwycięskich miejsc w zawodach organizowanych w innym województwie, które zostały umieszczone w wykazie opublikowanym przez właściwego kuratora oświaty.

§ 2

 1. Ustalam miejsca uznane za wysokie dla zwodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
 • o zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-8,
 • o zasięgu krajowym – miejsca 1-6,
 • o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
 • o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za udział w zawodach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. PODKARPACKIEGO
 KURATORA OŚWIATY

Stanisław Fundakowski

WICEKURATOR OŚWIATY

Załącznik – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zarządzenie Nr 8 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia  9 marca 2020r.

ERA.110.11.2020

Zarządzenie Nr 8 /2019
Podkarpackiego Kuratora Oświaty
z dnia  9 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

§ 1

Działając na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zmieniam podany do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – „Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”:
  1. w punkcie III. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, po ppkt. 12) dodaje się ppkt. 13) w brzmieniu: informatyki,
  2. w tabeli „A – zawody wiedzy organizowane przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły” dodaje się po wierszu 261 kolejne w brzmieniu:
262 Fundacja Arsenał Pamięci, XXIX LO im. hm. Janka Bytnara “Rudego”, IPN Oddział w Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP im. hm. Aleksandra Kamińskiego XIX OGÓLNOPOLSKI  KONKURS “ARSENAŁ PAMIĘCI” krajowy
263 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny   –  „Jak przegramy klimat, to przegramy wszyscy” wojewódzki

 

§ 2

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.